Tại sao bạn nên mua thiết bị từ các nhà phân phối được ủy quyền từ Bender?

As you may know, products sold by unauthorized distributors are often referred to as “gray market” products. The phrase “gray market” refers to the trade of a product through distribution channels that are unofficial, unauthorized, or unintended by the original manufacturer. Although it is not necessarily unlawful to purchase, sell, or distribute gray market products, an unauthorized distributor is not trained nor certified by us and cannot provide the support you may need.

Như bạn có thể biết, các sản phẩm được bán bởi các nhà phân phối trái phép thường được gọi là các sản phẩm “thị trường phi chính thức”. Cụm từ “thị trường phi chính thức “có nghĩa là sản phẩm thông qua các kênh phân phối không chính thức, trái phép hoặc ngoài ý muốn của nhà sản xuất ban đầu. Mặc dù không nhất thiết là bất hợp pháp để mua, bán hoặc phân phối các sản phẩm trên thị trường phi chính thức, nhà phân phối trái phép không được đào tạo cũng như không được chứng nhận bởi chúng tôi và không thể cung cấp các hỗ trợ mà bạn có thể cần.

Gray market distributors will often source Bender products that were originally manufactured in Germany and are sold in a foreign country afterwards. The product is then brought into your country through various channels, sometimes changing hands numerous times. By purchasing your Bender products from a gray market dealer, we cannot guarantee that you will receive genuine Bender products that were handled and stored in optimal conditions to meet your specific requirements and to ensure the well-known Bender quality made in Germany.

Các nhà phân phối thị trường phi chính thức thường sẽ cung cấp các sản phẩm Bender ban đầu được sản xuất tại Đức và được bán ở nước ngoài sau đó. Sản phẩm sau đó được đưa vào đất nước của bạn thông qua nhiều kênh khác nhau, đôi khi đổi tay nhiều lần. Bằng cách mua sản phẩm Bender từ các đại lý trên thị trường phi chính thức, chúng tôi không thể đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được các sản phẩm Bender chính hãng được xử lý và lưu trữ trong điều kiện tối ưu để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn và đảm bảo chất lượng Bender nổi tiếng được sản xuất tại Đức.

By purchasing from an authorized Bender distributor, you are guaranteed that your purchase will be protected by the manufacturer’s warranty and that you get the local support provided by the Bender distributor in your country and there will not be any linguistic barriers.

Bằng cách mua từ nhà phân phối được ủy quyền từ Bender, bạn được đảm bảo rằng việc mua hàng của bạn sẽ được bảo vệ bởi chính sách bảo hành của nhà sản xuất và bạn nhận được hỗ trợ bởi nhà phân phối Bender ở nước bạn cung cấp và sẽ không có bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào.

Why is this important? Before you purchase from an unauthorized third-party reseller claiming, “lower prices”, you should also consider the following:

Tại sao nó lại quan trọng?  Trước khi bạn mua từ một đại lý bên thứ ba trái phép, “giá thấp hơn”, bạn cũng nên xem xét những điều sau:

  • All authorized Bender distributors are qualified to use, install, commission and even troubleshoot our equipment. Usually fast troubleshooting is no problem, e.g. if an installer made wrong parameter settings or no settings at all were made by the installer. They are your first level support, locally – in your country, and in your time zone.  (Tất cả các nhà phân phối được ủy quyền từ Bender có đủ điều kiện để sử dụng, cài đặt, ủy thác và thậm chí khắc phục sự cố thiết bị của chúng tôi. Thông thường, xử lý sự cố nhanh thường không có vấn đề gì, ví dụ nếu người cài đặt thực hiện cài đặt sai tham số hoặc không có cài đặt nào được thực hiện. Họ sẽ là người hỗ trợ đầu tiên của bạn, tại địa phương – ở quốc gia của bạn và theo múi giờ của bạn.)
  • All authorized Bender distributors have to go through intensive trainings and seminars in order to qualify as a Bender distributor. Their knowledge is updated regularly, as learning never stops. That kind of advanced seminars / trainings our distributors have to participate in are not available for wholesalers, middlemen or end-users. (Tất cả các nhà phân phối được ủy quyền từ Bender phải trải qua các khóa đào tạo và hội thảo chuyên sâu để đủ điều kiện làm nhà phân phối của Bender. Kiến thức của họ được cập nhật thường xuyên, vì việc học không bao giờ dừng lại. Đó là hội thảo / đào tạo nâng cao mà các nhà phân phối của chúng tôi phải tham gia và không có dành cho người bán buôn, người trung gian hoặc người sử dụng.)
  • The advanced knowledge of an authorized Bender distributors allows them to consult you from the design phase until the project has been done, giving you the most suitable solution for your project. They have in-depth practical knowledge from different kind of projects and can rely on the shared experiences of the complete Bender network. (Kiến thức nâng cao của các nhà phân phối được ủy quyền từ Bender cho phép họ tư vấn cho bạn từ giai đoạn thiết kế cho đến khi dự án hoàn thành, đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho dự án của bạn. Họ có kiến ​​thức thực tế chuyên sâu từ các dự án khác nhau và có thể dựa vào kinh nghiệm được chia sẻ của mạng lưới thành công Bender.)
  • In some projects you may need documents like Certificates of Origin issued by the Chamber of Commerce, which are only provided by Bender for purchases via authorized distributors. An unauthorized dealer/reseller cannot offer/or provide such documentation. (Trong một số dự án, bạn có thể cần các tài liệu như Chứng nhận Xuất xứ do Phòng Thương mại cấp, cái mà chỉ được cung cấp bởi Bender để mua hàng thông qua các nhà phân phối được ủy quyền. Một đại lý / người bán lại trái phép không thể đưa ra / hoặc cung cấp tài liệu đó.)

Placing orders via an authorized Bender distributor ensures that you will receive latest state-of-the-art devices that come ex-works out of our factory.

Đặt hàng thông qua nhà phân phối được ủy quyền từ Bender đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được các thiết bị tiên tiến nhất, mới nhất từ nhà máy của chúng tôi.

Why is this important? If electronic products are stored on the shelf for a long period, their characteristics, performance, calibration, battery lifespan, etc. would be affected, even if the products are not used.

Tại sao nó lại quan trọng?  Nếu các sản phẩm điện tử được lưu trữ trên kệ trong một thời gian dài, các đặc tính, hiệu suất, hiệu chuẩn, tuổi thọ pin, v.v … sẽ bị ảnh hưởng, ngay cả khi các sản phẩm không được sử dụng.

Software or firmware versions could have changed, and therefore may not be compatible with the most current version or new features and improvements may be missing.  Unauthorized distributors are not able to supply such products out of the factory.

Phiên bản phần mềm hoặc phần cứng có thể đã thay đổi và do đó có thể không tương thích với phiên bản mới nhất hoặc các tính năng và cải tiến mới có thể bị thiếu. Các nhà phân phối trái phép không thể cung cấp các sản phẩm đó ra khỏi nhà máy.

Also, statements of third parties, that claim longer delivery times if you buy from authorized dealers – as we have seen lately during Corona Crisis – are just not true.

Ngoài ra, tuyên bố của các bên thứ ba rằng yêu cầu thời gian giao hàng lâu hơn nếu bạn mua từ các đại lý ủy quyền – như chúng tôi đã thấy gần đây trong Cuộc khủng hoảng Corona – là không đúng sự thật.

Our authorized distributors can give you an answer about lead times, delivery times for your country. They can tell you how long your order may need. All they need to know, is articles, volume, requested mode of transportation (important for e.g. transformers) and expected order date. Last but not least, they supply you with products out of the factory.

Nhà phân phối ủy quyền của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn câu trả lời về thời gian sản xuất, thời gian giao hàng cho quốc gia của bạn. Họ có thể cho bạn biết đơn đặt hàng của bạn có thể cần bao lâu. Tất cả những gì họ cần biết, là hàng hóa, khối lượng, phương thức vận chuyển được yêu cầu (quan trọng đối với máy biến áp) và ngày đặt hàng dự kiến. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, họ cung cấp cho bạn các sản phẩm ngoài nhà máy.

Bender’s authorized distributors high level of service continues after you have made your purchase, and they can assist you with consulting, commissioning, the shipment, exchange or repair services.

Dịch vụ cao cấp của nhà phân phối được ủy quyền từ Bender sẽ tiếp tục sau khi bạn mua hàng và họ có thể hỗ trợ bạn tư vấn, vận hành, giao hàng, trao đổi hoặc dịch vụ sửa chữa.

Before you purchase from an unauthorized third-party reseller claiming, “lower prices”, you should also consider the following:

Trước khi bạn mua từ một đại lý bên thứ ba trái phép, “giá thấp hơn”, bạn cũng nên xem xét những điều sau:

  • Some unauthorized resellers sell Bender products with the serial numbers altered, or entirely removed so that the manufacturers cannot track how they obtained these units. This voids the warranty. (Một số đại lý trái phép bán sản phẩm Bender với số sê-ri bị thay đổi hoặc bị xóa hoàn toàn để các nhà sản xuất không thể theo dõi cách họ có được các sản phẩm này. Điều này khiến cho không có bảo hành.)
  • Some unauthorized dealers sell “gray goods” or “parallel import” versions of the products. These are similar versions that were not intended for distribution in your country as these products may have different characteristics, firmware, or software installed. (Một số đại lý trái phép bán các phiên bản “hàng phi chính thức” hoặc “nhập khẩu song song” của sản phẩm. Đây là những phiên bản tương tự mà không dự định cho phân phối ở nước bạn vì những sản phẩm này có thể có các đặc điểm, phần cứng hoặc phần mềm khác nhau được cài đặt.)
  • Some of these products can have different voltages, different parameters, different accessories, or instruction manuals. (Một số sản phẩm này có thể có điện áp khác nhau, thông số khác nhau, phụ kiện khác nhau hoặc hướng dẫn sử dụng.)
  • Some resellers will sell refurbished products without informing you of this. Please be aware of these potential pitfalls and buy from an authorized dealer. (Một số đại lý sẽ bán các sản phẩm làm lại mà không thông báo cho bạn về điều này. Xin lưu ý về những rủi ro tiềm năng này và mua từ một đại lý được ủy quyền.)
  • Buying from another country is easy to do, but getting stuff repaired under warranty or even without warranty across borders can constitute a blocking factor. It is, therefore, guaranteed to receive the highest quality, authentic Bender products and the support that you expect only by purchasing products through our authorized distributors. Quite simply, you want professional consulting, warranty or repairs to your equipment without fear of problems, buy within your country’s border and make sure the distributor is authorized before you buy. (Mua từ một quốc gia khác rất dễ thực hiện, nhưng để nhận được sửa chữa trong bảo hành hoặc thậm chí không có bảo hành có thể tạo thành một yếu tố khó khăn. Do đó, để đảm bảo sẽ nhận được các sản phẩm Bender chính hãng, chất lượng cao nhất và sự hỗ trợ mà bạn mong đợi chỉ duy nhất bằng cách mua sản phẩm thông qua các nhà phân phối được ủy quyền của chúng tôi. Rất đơn giản, bạn muốn tư vấn chuyên nghiệp, bảo hành hoặc sửa chữa thiết bị của mình mà không sợ vấn đề, hãy mua trong phạm vi quốc gia của bạn và đảm bảo nhà phân phối được ủy quyền trước khi bạn mua.)

What is an “Unauthorized” Dealer?

Một đại lý “trái phép” là gì?

An unauthorized dealer does not have official rights to sell a Bender product, or merchandise.

Also known as gray market dealers, unauthorized retailers generally try to obtain genuine products overseas and bring it back to their homeland for sale.

However, their merchandise can be acquired from questionable sources including damaged, defective, used, or stolen goods, or even being pirated products that do not offer the functionality of a genuine Bender device.

Đại lý trái phép không có quyền chính thức để bán sản phẩm hoặc hàng hóa Bender.

Còn được gọi là các đại lý thị trường phi chính thức, các nhà bán lẻ trái phép thường cố gắng để có được các sản phẩm chính hãng ở nước ngoài và mang nó trở về đất nước của họ để bán.

Tuy nhiên, hàng hóa của họ có thể được mua từ các nguồn đáng ngờ bao gồm hàng hóa bị hư hỏng, bị lỗi, đã sử dụng hoặc bị đánh cắp hoặc thậm chí là các sản phẩm vi phạm bản quyền không cung cấp chức năng của thiết bị Bender chính hãng.

What is an “Authorized” Distributor?

Một nhà phân phối được ủy quyền là gì?

On the contrary, an authorized distributor has a contractual relationship with Bender. Simply put, authorized distributors are granted official rights to sell Bender products in their assigned sales area.

Our authorized distributors for each area can always be verified on the Bender homepage.

https://www.bender-apac.com/contact/bender-worldwide

Bender has been serving our customers since 1946. We will be here after you have made your purchase, while many others will be a memory. When you buy from us, you do so with peace of mind.

Ngược lại, một nhà phân phối ủy quyền có mối quan hệ hợp tác với Bender. Nói một cách đơn giản, các nhà phân phối ủy quyền được cấp quyền chính thức để bán các sản phẩm Bender trong khu vực bán hàng được chỉ định của họ.

Nhà phân phối ủy quyền của chúng tôi cho từng khu vực luôn có thể được xác minh trên trang chủ Bender.

https://www.bender-apac.com/contact/bender-worldwide

Bender đã phục vụ khách hàng của chúng tôi từ năm 1946. Chúng tôi sẽ ở đây sau khi bạn mua hàng, trong khi nhiều người khác sẽ là một kỷ niệm. Khi bạn mua từ chúng tôi, bạn mua hàng cùng với sự yên tâm.

Theo https://www.bender-apac.com/company/news-item/why-should-you-buy-from-an-authorized-bender-distributor

Các bài viết khác

ĐỘNG CƠ AC HIỆU SUẤT CAO – NIDEC LEROY – SOMER HOLDING

ĐỘNG CƠ AC HIỆU SUẤT CAO – NIDEC LEROY – SOMER HOLDING

I. Đặt vấn đề Động cơ đang được sử dụng khắp nơi trong cuộc sống hàng ngày, trong nhà máy,… là một phần không thể thiếu. Cùng với xu hướng phát triển của thị trường cũng như đặc thù công việc hiện nay, người ta đang dần chuyển sang sử dụng động cơ điện thay … Continue reading ĐỘNG CƠ AC HIỆU SUẤT CAO – NIDEC LEROY – SOMER HOLDING

H300 – Biến tần chuyên dụng cho HVAC

H300 – Biến tần chuyên dụng cho HVAC

1. Lời mở đầu HVAC là viết tắt của cụm từ Heating, Ventilating and Air Conditioning (Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí) gọi chung là hệ thống điều hòa không khí. Hệ thống điều khiển HVAC là một hệ thống kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và chất lượng không … Continue reading H300 – Biến tần chuyên dụng cho HVAC

HỘI THẢO: GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, CHI PHÍ VẬN HÀNH CHO HỆ THỐNG HVAC

HỘI THẢO: GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, CHI PHÍ VẬN HÀNH CHO HỆ THỐNG HVAC

Năng lượng tiêu thụ cho hệ HVAC toà nhà, nhà máy công nghiệp chiếm tới 70% tổng công suất sử dụng năng lượng công trình và đây là đối tượng quan tâm hàng đầu về vấn đề tiết kiệm năng lượng. Để đat các chứng chi toà nhà xanh LEED, WELL, LOTUS…hay toà nhà tiêu … Continue reading HỘI THẢO: GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, CHI PHÍ VẬN HÀNH CHO HỆ THỐNG HVAC

Khắc Phục: sự cố sóng hài và nhiễu điện từ do sử dụng biến tần

Khắc Phục: sự cố sóng hài và nhiễu điện từ do sử dụng biến tần

Rất nhiều công trình tòa nhà, nhà máy công nghiệp, dự án cơ sở hạ tầng…khi sử dụng biến tần để điều khiển tốc độ động cơ, đặc biệt khi tổng công suất của biến tần trên tổng công suất của công trình có tỷ lệ cao. Các thiết bị điện tử như máy tính, … Continue reading Khắc Phục: sự cố sóng hài và nhiễu điện từ do sử dụng biến tần

Ứng dụng biến tần trong điều khiển bơm

Ứng dụng biến tần trong điều khiển bơm

1. Đặt vấn đề Hệ thống bơm nước ở trong các nhà máy, khu công nghiệp, tòa nhà đa phần hoạt động liên tục 100% tải từ khi khởi động cho đến khi dừng hệ thống. Việc này gây ra rất nhiều hạn chế và lãng phí cho hệ thống như: – Khi ở thời … Continue reading Ứng dụng biến tần trong điều khiển bơm

TÀI LIỆU KỸ THUẬT CÁC DÒNG BIẾN TẦN CỦA CONTROL TECHNIQUES

TÀI LIỆU KỸ THUẬT CÁC DÒNG BIẾN TẦN CỦA CONTROL TECHNIQUES

Control Techniques có các dòng biến tần cho mọi ứng dụng như sau: 1. Commander: Biến tần AC, ứng dụng công nghiệp chung – phổ thông. Thiết kế để trở thành một thiết bị điều khiển tốc độ động cơ AC đơn giản và nhỏ gọn, đáp ứng các yêu cầu nâng cao cho nhiều … Continue reading TÀI LIỆU KỸ THUẬT CÁC DÒNG BIẾN TẦN CỦA CONTROL TECHNIQUES

Tự tin bước vào bình thường mới với công nghệ làm sạch không khí bằng tia UV

Tự tin bước vào bình thường mới với công nghệ làm sạch không khí bằng tia UV

Tia cực tím là gì? Tia cực tím hay còn gọi là tia tử ngoại, tia UV (Ultraviolet) là sóng điện từ có bước sóng ngắn hơn ánh sáng nhìn thấy nhưng dài hơn tia X. Phổ tia cực tím có thể chia ra thành tử ngoại gần (có bước sóng từ 380 đến 200 nm) và tử … Continue reading Tự tin bước vào bình thường mới với công nghệ làm sạch không khí bằng tia UV

MES-ENGINEERING VIỆT NAM – NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA CONTROL TECHNIQUES TẠI VIỆT NAM

MES-ENGINEERING VIỆT NAM – NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA CONTROL TECHNIQUES TẠI VIỆT NAM

Control Techniques  thành lập từ năm 1973 là thương hiệu biến tần nổi tiếng toàn cầu về chất lượng-công nghệ hàng đầu thế giới, tiếp nối những thành công trong quá khứ. Control Techniques hiện cho ra đời những dòng sản phẩm mới phủ rộng khắp các ứng dụng, mạnh mẽ và hiện đại; gây … Continue reading MES-ENGINEERING VIỆT NAM – NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CỦA CONTROL TECHNIQUES TẠI VIỆT NAM

THIẾT BỊ GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ ONLINE – e-MCM

THIẾT BỊ GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ ONLINE – e-MCM

1. Ứng dụng – e-MCM là thiết bị chẩn đoán, giám sát tình trạng online, bảo trì dự đoán và là đồng hồ đo điện năng mạnh mẽ dành cho thiết bị xoay chiều quan trọng; – Thuật toán học máy được cấp bằng sáng chế của e-MCM cho phép phát hiện lỗi toàn diện … Continue reading THIẾT BỊ GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ ONLINE – e-MCM

THIẾT BỊ GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ DI ĐỘNG – AMT PRO

THIẾT BỊ GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ DI ĐỘNG – AMT PRO

1. Ứng dụng – AMT Pro là thiết bị di động, kiểm tra và tự động tạo báo cáo đánh giá tình trạng động cơ, thời gian lỗi, khuyến cáo và ảnh hưởng của lỗi tới hiệu suất năng lượng; – Được cấp bằng sáng chế với hơn 10 triệu động cơ sử dụng; – … Continue reading THIẾT BỊ GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ DI ĐỘNG – AMT PRO

MES-IonAir – Nhà cung cấp giải pháp Không khí sạch trong nhà

MES-IonAir – Nhà cung cấp giải pháp Không khí sạch trong nhà

Công ty Cổ phần Giải pháp khí sạch MES-IonAir (gọi tắt là MES-IonAir JSC, Co.) có website tại www.mes-ionair.vn  là công ty thành viên của Công ty Cổ phần MES-Engineering Viêt Nam (www.mese.vn). Chúng ta đang đối mặt với: – Đại dịch Covid toàn cầu đặc biệt là làn sóng Covid thứ 4 (bắt đầu … Continue reading MES-IonAir – Nhà cung cấp giải pháp Không khí sạch trong nhà

Biến tần – Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho động cơ

Biến tần – Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho động cơ

I. Đặt vấn đề Control Techniques (UK) là nhà thiết kế và sản xuất biến tần (Inverter – Drive – Bộ điều khiển tốc độ động cơ) hàng đầu thế giới của Anh Quốc. Control Techniques được thành lập vào năm 1973 với tên gọi KTK tại Newtown, Wales, KTK lấy từ tên của 3 … Continue reading Biến tần – Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho động cơ