Tại sao bạn nên mua thiết bị từ các nhà phân phối được ủy quyền từ Bender?

As you may know, products sold by unauthorized distributors are often referred to as “gray market” products. The phrase “gray market” refers to the trade of a product through distribution channels that are unofficial, unauthorized, or unintended by the original manufacturer. Although it is not necessarily unlawful to purchase, sell, or distribute gray market products, an unauthorized distributor is not trained nor certified by us and cannot provide the support you may need.

Như bạn có thể biết, các sản phẩm được bán bởi các nhà phân phối trái phép thường được gọi là các sản phẩm “thị trường phi chính thức”. Cụm từ “thị trường phi chính thức “có nghĩa là sản phẩm thông qua các kênh phân phối không chính thức, trái phép hoặc ngoài ý muốn của nhà sản xuất ban đầu. Mặc dù không nhất thiết là bất hợp pháp để mua, bán hoặc phân phối các sản phẩm trên thị trường phi chính thức, nhà phân phối trái phép không được đào tạo cũng như không được chứng nhận bởi chúng tôi và không thể cung cấp các hỗ trợ mà bạn có thể cần.

Gray market distributors will often source Bender products that were originally manufactured in Germany and are sold in a foreign country afterwards. The product is then brought into your country through various channels, sometimes changing hands numerous times. By purchasing your Bender products from a gray market dealer, we cannot guarantee that you will receive genuine Bender products that were handled and stored in optimal conditions to meet your specific requirements and to ensure the well-known Bender quality made in Germany.

Các nhà phân phối thị trường phi chính thức thường sẽ cung cấp các sản phẩm Bender ban đầu được sản xuất tại Đức và được bán ở nước ngoài sau đó. Sản phẩm sau đó được đưa vào đất nước của bạn thông qua nhiều kênh khác nhau, đôi khi đổi tay nhiều lần. Bằng cách mua sản phẩm Bender từ các đại lý trên thị trường phi chính thức, chúng tôi không thể đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được các sản phẩm Bender chính hãng được xử lý và lưu trữ trong điều kiện tối ưu để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn và đảm bảo chất lượng Bender nổi tiếng được sản xuất tại Đức.

By purchasing from an authorized Bender distributor, you are guaranteed that your purchase will be protected by the manufacturer’s warranty and that you get the local support provided by the Bender distributor in your country and there will not be any linguistic barriers.

Bằng cách mua từ nhà phân phối được ủy quyền từ Bender, bạn được đảm bảo rằng việc mua hàng của bạn sẽ được bảo vệ bởi chính sách bảo hành của nhà sản xuất và bạn nhận được hỗ trợ bởi nhà phân phối Bender ở nước bạn cung cấp và sẽ không có bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào.

Why is this important? Before you purchase from an unauthorized third-party reseller claiming, “lower prices”, you should also consider the following:

Tại sao nó lại quan trọng?  Trước khi bạn mua từ một đại lý bên thứ ba trái phép, “giá thấp hơn”, bạn cũng nên xem xét những điều sau:

  • All authorized Bender distributors are qualified to use, install, commission and even troubleshoot our equipment. Usually fast troubleshooting is no problem, e.g. if an installer made wrong parameter settings or no settings at all were made by the installer. They are your first level support, locally – in your country, and in your time zone.  (Tất cả các nhà phân phối được ủy quyền từ Bender có đủ điều kiện để sử dụng, cài đặt, ủy thác và thậm chí khắc phục sự cố thiết bị của chúng tôi. Thông thường, xử lý sự cố nhanh thường không có vấn đề gì, ví dụ nếu người cài đặt thực hiện cài đặt sai tham số hoặc không có cài đặt nào được thực hiện. Họ sẽ là người hỗ trợ đầu tiên của bạn, tại địa phương – ở quốc gia của bạn và theo múi giờ của bạn.)
  • All authorized Bender distributors have to go through intensive trainings and seminars in order to qualify as a Bender distributor. Their knowledge is updated regularly, as learning never stops. That kind of advanced seminars / trainings our distributors have to participate in are not available for wholesalers, middlemen or end-users. (Tất cả các nhà phân phối được ủy quyền từ Bender phải trải qua các khóa đào tạo và hội thảo chuyên sâu để đủ điều kiện làm nhà phân phối của Bender. Kiến thức của họ được cập nhật thường xuyên, vì việc học không bao giờ dừng lại. Đó là hội thảo / đào tạo nâng cao mà các nhà phân phối của chúng tôi phải tham gia và không có dành cho người bán buôn, người trung gian hoặc người sử dụng.)
  • The advanced knowledge of an authorized Bender distributors allows them to consult you from the design phase until the project has been done, giving you the most suitable solution for your project. They have in-depth practical knowledge from different kind of projects and can rely on the shared experiences of the complete Bender network. (Kiến thức nâng cao của các nhà phân phối được ủy quyền từ Bender cho phép họ tư vấn cho bạn từ giai đoạn thiết kế cho đến khi dự án hoàn thành, đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho dự án của bạn. Họ có kiến ​​thức thực tế chuyên sâu từ các dự án khác nhau và có thể dựa vào kinh nghiệm được chia sẻ của mạng lưới thành công Bender.)
  • In some projects you may need documents like Certificates of Origin issued by the Chamber of Commerce, which are only provided by Bender for purchases via authorized distributors. An unauthorized dealer/reseller cannot offer/or provide such documentation. (Trong một số dự án, bạn có thể cần các tài liệu như Chứng nhận Xuất xứ do Phòng Thương mại cấp, cái mà chỉ được cung cấp bởi Bender để mua hàng thông qua các nhà phân phối được ủy quyền. Một đại lý / người bán lại trái phép không thể đưa ra / hoặc cung cấp tài liệu đó.)

Placing orders via an authorized Bender distributor ensures that you will receive latest state-of-the-art devices that come ex-works out of our factory.

Đặt hàng thông qua nhà phân phối được ủy quyền từ Bender đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được các thiết bị tiên tiến nhất, mới nhất từ nhà máy của chúng tôi.

Why is this important? If electronic products are stored on the shelf for a long period, their characteristics, performance, calibration, battery lifespan, etc. would be affected, even if the products are not used.

Tại sao nó lại quan trọng?  Nếu các sản phẩm điện tử được lưu trữ trên kệ trong một thời gian dài, các đặc tính, hiệu suất, hiệu chuẩn, tuổi thọ pin, v.v … sẽ bị ảnh hưởng, ngay cả khi các sản phẩm không được sử dụng.

Software or firmware versions could have changed, and therefore may not be compatible with the most current version or new features and improvements may be missing.  Unauthorized distributors are not able to supply such products out of the factory.

Phiên bản phần mềm hoặc phần cứng có thể đã thay đổi và do đó có thể không tương thích với phiên bản mới nhất hoặc các tính năng và cải tiến mới có thể bị thiếu. Các nhà phân phối trái phép không thể cung cấp các sản phẩm đó ra khỏi nhà máy.

Also, statements of third parties, that claim longer delivery times if you buy from authorized dealers – as we have seen lately during Corona Crisis – are just not true.

Ngoài ra, tuyên bố của các bên thứ ba rằng yêu cầu thời gian giao hàng lâu hơn nếu bạn mua từ các đại lý ủy quyền – như chúng tôi đã thấy gần đây trong Cuộc khủng hoảng Corona – là không đúng sự thật.

Our authorized distributors can give you an answer about lead times, delivery times for your country. They can tell you how long your order may need. All they need to know, is articles, volume, requested mode of transportation (important for e.g. transformers) and expected order date. Last but not least, they supply you with products out of the factory.

Nhà phân phối ủy quyền của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn câu trả lời về thời gian sản xuất, thời gian giao hàng cho quốc gia của bạn. Họ có thể cho bạn biết đơn đặt hàng của bạn có thể cần bao lâu. Tất cả những gì họ cần biết, là hàng hóa, khối lượng, phương thức vận chuyển được yêu cầu (quan trọng đối với máy biến áp) và ngày đặt hàng dự kiến. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, họ cung cấp cho bạn các sản phẩm ngoài nhà máy.

Bender’s authorized distributors high level of service continues after you have made your purchase, and they can assist you with consulting, commissioning, the shipment, exchange or repair services.

Dịch vụ cao cấp của nhà phân phối được ủy quyền từ Bender sẽ tiếp tục sau khi bạn mua hàng và họ có thể hỗ trợ bạn tư vấn, vận hành, giao hàng, trao đổi hoặc dịch vụ sửa chữa.

Before you purchase from an unauthorized third-party reseller claiming, “lower prices”, you should also consider the following:

Trước khi bạn mua từ một đại lý bên thứ ba trái phép, “giá thấp hơn”, bạn cũng nên xem xét những điều sau:

  • Some unauthorized resellers sell Bender products with the serial numbers altered, or entirely removed so that the manufacturers cannot track how they obtained these units. This voids the warranty. (Một số đại lý trái phép bán sản phẩm Bender với số sê-ri bị thay đổi hoặc bị xóa hoàn toàn để các nhà sản xuất không thể theo dõi cách họ có được các sản phẩm này. Điều này khiến cho không có bảo hành.)
  • Some unauthorized dealers sell “gray goods” or “parallel import” versions of the products. These are similar versions that were not intended for distribution in your country as these products may have different characteristics, firmware, or software installed. (Một số đại lý trái phép bán các phiên bản “hàng phi chính thức” hoặc “nhập khẩu song song” của sản phẩm. Đây là những phiên bản tương tự mà không dự định cho phân phối ở nước bạn vì những sản phẩm này có thể có các đặc điểm, phần cứng hoặc phần mềm khác nhau được cài đặt.)
  • Some of these products can have different voltages, different parameters, different accessories, or instruction manuals. (Một số sản phẩm này có thể có điện áp khác nhau, thông số khác nhau, phụ kiện khác nhau hoặc hướng dẫn sử dụng.)
  • Some resellers will sell refurbished products without informing you of this. Please be aware of these potential pitfalls and buy from an authorized dealer. (Một số đại lý sẽ bán các sản phẩm làm lại mà không thông báo cho bạn về điều này. Xin lưu ý về những rủi ro tiềm năng này và mua từ một đại lý được ủy quyền.)
  • Buying from another country is easy to do, but getting stuff repaired under warranty or even without warranty across borders can constitute a blocking factor. It is, therefore, guaranteed to receive the highest quality, authentic Bender products and the support that you expect only by purchasing products through our authorized distributors. Quite simply, you want professional consulting, warranty or repairs to your equipment without fear of problems, buy within your country’s border and make sure the distributor is authorized before you buy. (Mua từ một quốc gia khác rất dễ thực hiện, nhưng để nhận được sửa chữa trong bảo hành hoặc thậm chí không có bảo hành có thể tạo thành một yếu tố khó khăn. Do đó, để đảm bảo sẽ nhận được các sản phẩm Bender chính hãng, chất lượng cao nhất và sự hỗ trợ mà bạn mong đợi chỉ duy nhất bằng cách mua sản phẩm thông qua các nhà phân phối được ủy quyền của chúng tôi. Rất đơn giản, bạn muốn tư vấn chuyên nghiệp, bảo hành hoặc sửa chữa thiết bị của mình mà không sợ vấn đề, hãy mua trong phạm vi quốc gia của bạn và đảm bảo nhà phân phối được ủy quyền trước khi bạn mua.)

What is an “Unauthorized” Dealer?

Một đại lý “trái phép” là gì?

An unauthorized dealer does not have official rights to sell a Bender product, or merchandise.

Also known as gray market dealers, unauthorized retailers generally try to obtain genuine products overseas and bring it back to their homeland for sale.

However, their merchandise can be acquired from questionable sources including damaged, defective, used, or stolen goods, or even being pirated products that do not offer the functionality of a genuine Bender device.

Đại lý trái phép không có quyền chính thức để bán sản phẩm hoặc hàng hóa Bender.

Còn được gọi là các đại lý thị trường phi chính thức, các nhà bán lẻ trái phép thường cố gắng để có được các sản phẩm chính hãng ở nước ngoài và mang nó trở về đất nước của họ để bán.

Tuy nhiên, hàng hóa của họ có thể được mua từ các nguồn đáng ngờ bao gồm hàng hóa bị hư hỏng, bị lỗi, đã sử dụng hoặc bị đánh cắp hoặc thậm chí là các sản phẩm vi phạm bản quyền không cung cấp chức năng của thiết bị Bender chính hãng.

What is an “Authorized” Distributor?

Một nhà phân phối được ủy quyền là gì?

On the contrary, an authorized distributor has a contractual relationship with Bender. Simply put, authorized distributors are granted official rights to sell Bender products in their assigned sales area.

Our authorized distributors for each area can always be verified on the Bender homepage.

https://www.bender-apac.com/contact/bender-worldwide

Bender has been serving our customers since 1946. We will be here after you have made your purchase, while many others will be a memory. When you buy from us, you do so with peace of mind.

Ngược lại, một nhà phân phối ủy quyền có mối quan hệ hợp tác với Bender. Nói một cách đơn giản, các nhà phân phối ủy quyền được cấp quyền chính thức để bán các sản phẩm Bender trong khu vực bán hàng được chỉ định của họ.

Nhà phân phối ủy quyền của chúng tôi cho từng khu vực luôn có thể được xác minh trên trang chủ Bender.

https://www.bender-apac.com/contact/bender-worldwide

Bender đã phục vụ khách hàng của chúng tôi từ năm 1946. Chúng tôi sẽ ở đây sau khi bạn mua hàng, trong khi nhiều người khác sẽ là một kỷ niệm. Khi bạn mua từ chúng tôi, bạn mua hàng cùng với sự yên tâm.

Theo https://www.bender-apac.com/company/news-item/why-should-you-buy-from-an-authorized-bender-distributor

Các bài viết khác

THÔNG TƯ 32/2010/TT-BCT QUY ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

THÔNG TƯ 32/2010/TT-BCT QUY ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

THÔNG TƯ 32/2010/TT-BCT Quy định hệ thống điện phân phối Thông tư này quy định về: Các tiêu chuẩn vận hành hệ thống điện phân phối. Đầu tư phát triển lưới điện phân phối. Dự báo nhu cầu phụ tải điện. Điều kiện và thủ tục đấu nối vào lưới điện phân phối. Điều độ và … Continue reading THÔNG TƯ 32/2010/TT-BCT QUY ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN PHÂN PHỐI DO BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH

Tham dự Triển lãm và hội thảo Tự động hoá Công nghiệp 2019 tại Bắc Ninh – VIAF 2019

Tham dự Triển lãm và hội thảo Tự động hoá Công nghiệp 2019 tại Bắc Ninh – VIAF 2019

MES Engineering Việt Nam xin trân trọng thông báo: Chúng tôi sẽ tham gia triển lãm và hội thảo Tự động hoá Công nghiệp 2019 tại Bắc Ninh, thời gian từ ngày 6 đến 8 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm văn hoá Kinh Bắc. Tại sự kiện này MES sẽ tham gia đóng … Continue reading Tham dự Triển lãm và hội thảo Tự động hoá Công nghiệp 2019 tại Bắc Ninh – VIAF 2019

Tham dự Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ 5 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2019

Tham dự Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ 5 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2019

MES Engineering đã tham gia Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ 5 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2019, diễn ra từ ngày 04 đến 07 tháng 09 năm 2019, tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội, gian hàng số 106. Dưới đây là giới thiệu một số … Continue reading Tham dự Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế lần thứ 5 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2019

Giải pháp Giám sát năng lượng nhà máy

MES Engineering cung cấp giải pháp Quản lý KPI năng lượng cho nhà máy, bao gồm giải pháp trọn gói từ phần cứng tới hệ thống phần mềm quản lý, giúp nhà máy có cái nhìn toàn diện về tình hình sử dụng điện năng của mình và hiệu quả tương ứng đối với sản … Continue reading Giải pháp Giám sát năng lượng nhà máy

THÔNG TƯ 25/2016/TT-BCT QUY ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN TRUYỀN TẢI

THÔNG TƯ 25/2016/TT-BCT QUY ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Thông tư 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 quy định về các yêu cầu trong vận hành hệ thống điện truyền tải; dự báo nhu cầu phụ tải điện; lập kế hoạch phát triển lưới điện truyền tải; điều kiện, yêu cầu kỹ thuật và trình tự đấu nối vào lưới điện truyền tải; đánh giá an ninh hệ thống … Continue reading THÔNG TƯ 25/2016/TT-BCT QUY ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN TRUYỀN TẢI

MCM: PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ DỰA TRÊN MÔ HÌNH TOÁN HỌC

MCM: PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ DỰA TRÊN MÔ HÌNH TOÁN HỌC

Khái quát Bài báo này trình bày về một sản phẩm/giải pháp đã được công nhận và đánh giá cao: Giải pháp giám sát tình trạng động cơ (MCM), để dự đoán bảo dưỡng hệ thống ba pha, bao gồm động cơ điện, máy phát điện, máy biến thế và các thiết bị hoặc quá … Continue reading MCM: PHƯƠNG PHÁP THEO DÕI TÌNH TRẠNG ĐỘNG CƠ DỰA TRÊN MÔ HÌNH TOÁN HỌC

Dự án tại Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn

Dự án tại Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn

Năm thực hiện: 2019 Địa điểm: Số 42 đường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Nội dung: Cung cấp hệ thống Tủ biến áp cách ly y tế cho phòng mổ, phòng gây mê, hồi tỉnh, Bộ cảnh báo đặt trong phòng mổ, Bộ cảnh báo từ xa, Bộ chuyển đổi giao thức mạng kết nối giám … Continue reading Dự án tại Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn

Chúc mừng năm mới – Xuân Kỷ Hợi 2019!

Chúc mừng năm mới – Xuân Kỷ Hợi 2019!

Thân gửi Quý Khách hàng, Lời đầu tiên xin cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm,  lựa chọn và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do Công ty cổ phần MES-Engineering Việt Nam cung cấp. Sự tin tưởng lựa chọn của Quý Khách hàng là động lực thúc đẩy sự phát triển của MES-Engineering Việt Nam để cung cấp … Continue reading Chúc mừng năm mới – Xuân Kỷ Hợi 2019!

Dự án tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương

Dự án tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương

Năm thực hiện: 2018 Nội dung: Cung cấp tủ biến áp cách ly, hộp cảnh báo từ xa MK2007và bộ cảnh báo tủ IPS khu phòng mổ cho dự án tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương. Địa điểm: 15 Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội Bệnh Viện Da liễu Trung ương là Bệnh Viện chuyên khoa đầu ngành về chuyên ngành … Continue reading Dự án tại Bệnh viện Da liễu Trung Ương

Thư mời tham dự Triển lãm Electric & Power Vietnam 2018

Thư mời tham dự Triển lãm Electric & Power Vietnam 2018

Electric & Power Vietnam – Triển lãm quy mô quốc tế về Giải pháp Năng lượng và Điện của Việt Nam sẽ trở lại từ ngày 12 – 14 tháng 9 năm 2018 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Kết hợp với Industrial Automation … Continue reading Thư mời tham dự Triển lãm Electric & Power Vietnam 2018

Danh sách dự án Bệnh viện – sử dụng tủ BACL do MES-Engineering Việt Nam cung cấp

Danh sách dự án Bệnh viện – sử dụng tủ BACL do MES-Engineering Việt Nam cung cấp

Chúng tôi trân trọng cám ơn sự tin tưởng lựa chọn sản phẩm Hệ thống điện chuyên dụng y tế, điện cách ly y tế do MES-Engineering/BENDER cung cấp tại Việt Nam trong thời gian qua. Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào của Chúng tôi với vai trò là Công ty tư vấn, … Continue reading Danh sách dự án Bệnh viện – sử dụng tủ BACL do MES-Engineering Việt Nam cung cấp

CHẠM ĐẤT MỘT CHIỀU TRONG NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (NLMT)

CHẠM ĐẤT MỘT CHIỀU TRONG NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (NLMT)

Theo đánh giá của Hiệp hội năng lượng sạch Việt Nam, Việt Nam là một trong những quốc gia có ánh nắng mặt trời nhiều nhất trong bản đồ bức xạ mặt trời thế giới. Vì thế, trong quy hoạch điện VII đã điều chỉnh đưa ra triển vọng và đặt kế hoạch khai thác … Continue reading CHẠM ĐẤT MỘT CHIỀU TRONG NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (NLMT)